Trendy na rynku budownictwa pokazują, że przy wyborze projektu budynku oprócz takich cech jak walory wizualne i funkcjonalne coraz większe znaczenie ma niskie zapotrzebowanie na ciepło danego budynku. Taki stan rzeczy sprawia, że budownictwo energooszczędne staje się najdynamiczniej rozwijającym segmentem branży budowlanej.

Do branży budownictwa energooszczędnego należą podmioty zajmujące się projektowaniem, budowaniem i zarządzaniem budynkami energooszczędnymi i pasywnymi, które stosują materiały i metody zwiększające efektywność energetyczną budynku oraz przedsiębiorstwa produkujące narzędzia i materiały niezbędne w procesie powstawania energooszczędnych budynków włączając w to badania zapotrzebowania na ogrzewanie i energię budynków. Działalność wyżej wymienionych podsegmentów opisywanej branży tworzy proces powstawania coraz większej liczby budynków energooszczędnych. Najważniejszymi cechami tego budownictwa jest:  niskie zużycie energii, co przekłada się na niskie koszty jego utrzymania, wyższy komfort – ciepły mikroklimat – w porównaniu do tradycyjnych obiektów, wyższa wartość rynkowa ze względu na zastosowanie nowoczesnych technologii racjonalizujący zużycie energii.

Zdaniem ekspertów, wartość rynku branży budownictwa energooszczędnego w ujęciu globalnym wzrośnie z 90 mld euro w 2014 roku do 190 mld euro w 2023 roku. Wzrosty opisywanego sektora dotyczyć będą  każdego etapu  łańcucha wartości dodanej – począwszy od sfery laboratoryjnej i badań szczelności cieplnej materiałów budowlanych, poprzez popyt i podaż na rynku materiałów budowlanych, na rynku nieruchomości kończąc.

Rozwój rynku budownictwa energooszczędnego i pasywnego jest wspierany przez działania rządowe zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym. Zgodnie z komunikatem prasowym Komisji Europejskiej z dnia 31 lipca 20212 roku, nowa strategia ożywienia sektora budownictwa w UE opiera się w głównej mierze o promowanie energooszczędnych obiektów. Ponadto, nowe przepisy stanowią, że od końca 2018 roku wszystkie budynki należące do władz publicznych będą charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii, a od 31 grudnia 2020 roku to samo dotyczyć będzie wszystkich nowo powstających budynków. Ponadto analizowana branża została uznana przez Ministerstwo Gospodarki za Krajową Inteligentną Specjalizację (Inteligentne i Energooszczędne Budownictwo), co w wielu przypadkach daje polskim producentom związanym z budownictwem energooszczędnym możliwość pozyskania dotacji ze środków z Unii Europejskiej. Programami, w ramach których podmioty opisywanej branży mogą pozyskać datacje są:

  • Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych” (POIiŚ),
  • Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka” (POIR),
  • Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (POIR),
  • Poddziałanie 1.4.1 „ Kompleksowe wsparcie działalności na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu”.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

  • http://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/8558/energooszczednosc-w-budownictwie-wartosc-rynku-wzrosnie-dwukrotnie-do-190-mld-euro
  • http://www.parkiet.com/artykul/1368142.html?p=1
  • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/
  • http://www.krakow.pl/zalacznik/71489
  • http://rcas.slaskie.pl/files/zalaczniki/2013/06/28/1350456627/1372410182.pdf
  • http://www.prnewswire.com/news-releases/global-construction-market-worth-103-trillion-in-2020-50-largest-most-influential-markets-292235961.html