Choć rozwój rynku systemów fotowoltaicznych jest tak dynamiczny, że niejednokrotnie porównywany jest do tempa upowszechniania się komputerów, w Polsce obecnie nadal stanowi on niewielki udział w rynku odnawialnych źródeł energii, stawiając Polskę w ogonie rankingu krajów UE jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej tą metodą na jednego mieszkańca.  Chęć zwiększenia znaczenia fotowoltaiki w ogóle produkcji energii ma swoje odzwierciedlenie w działaniach rządu oraz organów UE.

Rynek fotowoltaiki należy do subrynku energii słonecznej, mieszczącej się w grupie odnawialnych źródłach energii. Istotą opisywanej metody pozyskiwania energii elektrycznej jest zastosowanie  paneli  fotowoltaicznych, które zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd zmienny, powszechnie wykorzystywany w gospodarce (230V). Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. Największą zaletą wykorzystania fotowoltaiki jest oszczędność eksploatacyjna, niezależność energetyczna czy też dbałość o środowisko naturalne wynikające z braku emisji zanieczyszczeń w tej technologii.

W skład rynku fotowoltaicznego wchodzą następujące grupy podmiotów:

 • Inwestorzy: publiczni i prywatni;
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne: producenci zajmujący się produkcją ogniw fotowoltaicznych oraz wszelakiego osprzętu związanego z funkcjonowaniem paneli fotowoltaicznych – stelaże, okablowanie, inwertery;
 • Przedsiębiorstwa dystrybucyjne: dystrybutorzy i re dystrybutorzy;
 • Przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się montażem instalacji;
 • Konsumenci rynku  fotowoltaicznego  :  indywidualni  oraz  konsumenci instytucjonalni.
 • Inne podmioty:  firmy  usługowe,  stowarzyszenia,  instytucje  promujące ekologię, prasa branżowa, festiwale ekologiczne, inne instytucje promujące odnawialne źródła energii.

W Polsce działa ponad 260 podmiotów związanych z branżą fotowoltaiczną, jednak podkreślić należy, że kluczowe znaczenie w łańcuchu dostaw mają zagraniczni producenci paneli fotowoltaicznych. Podobnie jak w tendencjach światowych, na krajowym rynku  odnotowuje się silną dominację azjatyckich producentów paneli  fotowoltaicznych. Sytuacje oddaje ranking największych producentów paneli fotowoltaicznych pod względem wolumenu sprzedaży za rok 2014 na świecie:

 1. Trina Solar (Chiny)
 2. Yingli Green (Chiny)
 3. Canadian Solar (Chiny)
 4. Jinko Solar (Chiny)
 5. JA Solar (Chiny)

Według raportu IEO „ Rynek fotowoltaiki w Polsce” na koniec 2014 roku moc w krajowych systemach fotowoltaicznych szacuje się na 39,2 MWp co dało 0,6 Wp na mieszkańca. Dla porównania średnia krajów Unii Europejskiej wyniosła w analogicznym okresie 171,5 Wp na mieszkańca, a wiodący prym Niemcy 474,1 Wp na mieszkańca.

Wartość polskiego rynku fotowoltaicznego w Polsce w roku 2014 przekroczyła 120 mln złotych a na najbliższe lata podobnie jak w ujęciu globalnym prognozuje się jej bardzo duży, dwucyfrowy  wzrost. Zdaniem ekspertów rynek fotowoltaiki w ujęciu globalnym w latach 2014-2020 odnotowywać będzie bowiem wzrost na poziomie średnio 18% rocznie i wzrośnie z ok 90 mld dolarów w 2013 roku do ok 350 dolarów w roku 2020.

Rozwój rynku fotowoltaicznego wynika z ciągłej ewolucji na podłożu technologicznym oraz ze wsparcia działaniami rządowymi zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym (głównie UE). Istotne dla działalności podmiotów należących do branży fotowoltaicznej mają założenia nowego systemu wsparcia wpisanego do ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która została uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta w I kwartale 2015 r. Ponadto, analizowana branża została uznana przez Ministerstwo Gospodarki za Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS  7.  WYSOKOSPRAWNE,  NISKOEMISYJNE  I  ZINTEGROWANE  UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII), co w wielu przypadkach daje polskim producentom związanym z branżą fotowoltaiczną możliwość pozyskania dotacji ze środków z Unii Europejskiej. Programami, w ramach których podmioty opisywanej branży mogą pozyskać dotacje są m.in.:

 • RPO WD 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
 • RPO WK-P 3.1 Wspieranie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka” (POIR),
 • Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (POIR),

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/982-rozwoj-rynku-fotowoltaiki-w-polsce.html

http://panele-fotowoltaiczne.pl/tag/rynek-fotowoltaiki-w-polsce

http://odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-sloneczna-aktualnosci/item/1734-jak-wyglada-rynek-pv-w-polsce-i-europie

http://www.kolektorek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=146:raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2015&catid=9:aktualnoci-&Itemid=43

http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/14129/najwazniejsze-trendy-na-rynku-fotowoltaicznym-w-2015-r

http://gramwzielone.pl/uploads/files/SPIS%20TRE%C5%9ACI%20-%20Perspektywy%20fotowoltaiki%20w%20Polsce%202015(1).pdf

http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/pv-market.asp

http://nowa-energia.com.pl/2015/05/07/rozwoj-rynku-fotowoltaiki-w-polsce/