W ostatnich latach rozwój polskiej infrastruktury transportu przejawia się nie tylko w rozbudowie tzw. twardej infrastruktury (dróg, autostrad itp.) ale polega też na coraz większej liczbie wdrożeń inteligentnych systemów transportu.  Momentem w którym rozpoczął się szczególnie dynamiczny wzrostu rynku ITS w Polsce było wejście perspektywy budżetowej UE na lata 2007-2013 i wynikające z niej możliwości dofinansowania projektów ITS.

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) to połączenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych z infrastrukturą transportową i pojazdami co ma na celu usprawnienie, lub poprawę szeroko rozumianego transportu w zakresie, komunikacji, prewencji, sterowania i zarządzania ruchem, wykrywania zdarzeń, nadzoru ruchu czy, rejestracji wykroczeń drogowych,  poprawy bezpieczeństwa czy też zwiększenia efektywności procesów transportowych oraz ochrony środowiska naturalnego. Bardzo szerokie możliwości funkcjonalne jakie umożliwia zastosowanie ITS wynika z dużej liczby dostępnych technologii, które mogą być wdrażane pojedynczo bądź kompleksowo.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia ITS Polska – M. Litwina – polski rynek inteligentnych systemów transportu do 2020 roku może być wart nawet  9 mld złotych wobec ok 4 mld na koniec 2013 roku. Mimo, że w Polsce rynek systemów ITS jest w fazie bardzo dynamicznego rozkwitu, udział wdrożeń technologii opracowanych przez krajowych producentów w dalszym ciągu jest znikomy. Polskie podmioty partycypują wprawdzie we wdrożeniach ITS lecz tylko na zasadzie instalacji technologii opracowanych przez duże koncerny zagraniczne.   Eksperci wskazują, że w Polsce systemy ITS mają jak na razie charakter wyspowy co ogranicza integrację większej liczby systemów, a często kiedy jest już ona możliwa barierą są zróżnicowanie technologiczne wybranych systemów. Zdaniem analityków rozwój opisywanego segmentu zarówno w zakresie opracowywania nowych technologii, jak i wdrażania systemów będzie ściśle uzależniony od skuteczności pozyskiwania środków unijnych z perspektywy na lata 2014-2020 przez podmioty dokonujące inwestycji.

Analizowana branża została uznana przez Ministerstwo Gospodarki za Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS  9.  ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU / III. SYSTEMY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM), co w wielu przypadkach daje polskim producentom związanym z branżą ITS możliwość pozyskania dotacji ze środków z Unii Europejskiej. Nowa perspektywa unijna w przeciwieństwie do ubiegłej (działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”) nie ma programu bezpośrednio skierowanego na inwestycje ITS jednak daje nie mniejsze możliwości w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje w opisywanej branży. W opinii ekspertów przy ubieganiu się o dotacje inwestorzy muszą mieć jednak na uwadze, że większą szansę uzyskania dotacji będą mieć projekty będące „częścią większej całości” – wbudowane w Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Programami, w ramach których podmioty opisywanej branży mogą pozyskać dotacje są m.in.:

  • Poddziałanie 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT i OSI (WRPO)
  • Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka” (POIR),
  • Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (POIR),

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz: