Pomiary ciśnienia stanowią istotny element w czynnościach przeprowadzanych w wielu różnych sektorach przemysłu. Rosnący popyt na sensory ciśnienia wynika z rozwoju wielu branż  w których w coraz większym stopniu zwraca się uwagę na przydatność tych urządzeń(np. motoryzacja), a także z uwagi na wprowadzane regulacje prawne niejako wymuszające zastosowanie tego typów czujników. Sprzyjające powyższym tendencjom będą również szerokie możliwości wynikające z nowej perspektywy UE, w której podmioty z branży sensorów będą miały dużą szansę otrzymania wsparcia – opisywana branża została przez Ministerstwo Gospodarki zaliczona do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się dynamiczny rozwój sensorów objawiający się coraz większą liczbą branż, w których ów urządzenia znajdują zastosowanie. Wzrostowi zapotrzebowania na różnego rodzaju czujniki towarzyszy również ich zdecydowany wzrost zaawansowania technicznego. Obecnie największe znaczenie mają czujniki pojemnościowe i piezorezystancyjne.

Sensory ciśnienia, mimo że w zrozumieniu swej konstrukcji i zastosowaniu wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej często towarzyszą nam na co dzień. Najczęstszym wykorzystaniem tego typu czujników występuje w motoryzacji oraz biomedycynie. W przypadku motoryzacji powszechnym wykorzystaniem sensorów jest podłączenie ich z komputerem pokładowym co pozwala na monitorowanie stanu ciśnienia płynu hamulcowego, paliwa a w systemie sterowania otwieraniem poduszki powietrznej służą do wykrywania zajętości siedzenia kierowcy.Poza motoryzacją sensory ciśnienia znajdują zastosowanie w układach hydraulicznych i transportujących media, pompach, kompresorach, układach kontroli próżni, oprzyrządowaniu tuneli wiatrowych, mikrofonach i układach dotykowych (np. „zmysł czucia” ramienia robota).

Charakterystycznym zjawiskiem w polskiej gospodarce jest fakt, że sensory zaspokajające potrzeby rodzimej gospodarki w przeważającej większości są produkowane przez polskich producentów. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z wysokiej jakości produktów wytwarzanych przez polskie firmy, ale również z możliwości wykonywania ich na miejscu, z uwzględnieniem preferencji danego klienta (69% ankietowanych dostawców proponuje indywidualne rozwiązania).

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku czujników ciśnienia wynosi obecnie 7 mld dolarów i wzrośnie w latach 2014-2020 do blisko 10 mld dolarów – średnio o prawie 6% rocznie. Zdaniem ekspertów głównymi sektorami z których pochodzić będą podmioty zgłaszające zapotrzebowanie na sensory ciśnienia będzie branża: samochodowa, medyczna, elektroniki użytkowej oraz naftowa. Największe zapotrzebowanie nadal pochodzić będzie z sektora motoryzacji.

 Reasumując branża sensorów mimo dynamicznego rozwoju w ostatnich latach nadal ma duże możliwości dalszego  rozwoju co ma swe odzwierciedlenie w działaniach rządowych wspierających opisywany segment – Analizowana branża została uznana przez Ministerstwo Gospodarki za Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS 14. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE), co w wielu przypadkach daje polskim producentom związanym z branżą czujników możliwość pozyskania dotacji ze środków z Unii Europejskiej.

Programami, w ramach których podmioty opisywanej branży mogą pozyskać dotacje są m.in.:

  • Poddziałanie 1.1.2 – Instalacje pilotażowe – Demonstrator POIR
  • Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka” (POIR),
  • Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (POIR),
  • Poddziałanie 1.5.2 – Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu (RPO)

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

http://www.zawalny.daminet.pl/cc.htm

http://www.controlengineering.pl/menu-gorne/artykul/article/polski-rynek-czujnikow-cisnienia-temperatury-i-wilgotnosci/

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-sensor-market-43119772.html

http://www.controlengineering.pl/menu-gorne/artykul/article/polski-rynek-czujnikow-cisnienia-temperatury-i-wilgotnosci/