Przedmiot działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku samochodowego transportu osobowego obejmuje wykonywanie usług przewozów pasażerskich w charakterze regularnych przewozów lokalnych, regularnych przewozów dalekobieżnych, przewozów turystycznych czy okazjonalnych. W ramach regularnego transportu osób realizowana komunikacja związana jest z rozkładami jazdy, a także z przewozami na rzecz szkół, gmin czy zakładów pracy.

Podmiotami świadczącymi usługi samochodowych przewozów pasażerskich zarówno regionalnych, jak i dalekobieżnych na polskim rynku są przede wszystkim Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, jak również prywatni przewoźnicy, w tym w szczególności coraz liczniej pojawiające się mikrobusy. W transporcie lokalnym wyróżnić można przewoźników świadczących usługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Pozostałą grupę podmiotów zajmujących się drogowym przewozem pasażerskim stanowią firmy taksówkarskie.

Obecnie panująca sytuacja na rynku w branży transportu osobowego jest dość trudna. Konkurencja wzrasta o nowe jednostki, mimo iż zapotrzebowanie na świadczenie usług w tym sektorze maleje. Wynika to z faktu, iż społeczeństwo woli korzystać z własnych środków transportu niż z usług przewoźników. W związku z tym, jak wynika z danych GUS, z roku na rok maleje liczba linii regularnej komunikacji autobusowej. Dodatkowo w branży przewoźnictwa pasażerskiego pojawiły się pewne utrudnienia związane z koniecznością podjęcia inwestycji przez przewoźników spowodowane przymusem spełnienia norm emisji spalin. Wskutek tego nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych autobusów w ostatnich latach, co zobrazowane zostało na poniższym wykresie.

W 2014 roku środkami publicznego transportu zbiorowego w ramach transportu autobusowego przewieziono 431,5 mln pasażerów, co oznacza spadek o 6,2% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrosła natomiast praca przewozowa w pasażerokilometrach wobec pracy wykonanej w 2013 roku (o 7,0%). Zmniejszyły się przewozy pasażerów w komunikacji regularnej (o 8,0%), a wzrosły przewozy w komunikacji regularnej specjalnej (o 3,6%), w ramach której o 8,5% obniżyły się przewozy z biletami jednorazowymi i o 7,5% przewozy z biletami miesięcznymi (z biletami szkolnymi – zmniejszyły się o 8,1%, a z biletami pracowniczymi – o 4,3%).  Ponadto w ramach komunikacji miejskiej przewieziono 3711 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Do czynników utrudniających rozwój rynku można zaliczyć m.in. konieczność poniesienia wysokich kosztów uzyskania przychodów związanych z licznymi daninami publicznymi, niskie marże, funkcjonowanie systemu via-toll, wysokie ceny paliw czy trudności w znalezieniu wykwalifikowanych kierowców na polskim rynku pracy.

Jednocześnie coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz związana z tym moda na ekologiczny styl życia mogą przyczynić się do rozwoju rynku. Planowane programy europejskie, takie jak ZeEUS, mające na celu rozwój ekologicznego transportu publicznego stają się coraz popularniejsze, również w polskich miastach. Rosnąca liczba samochodów osobowych poruszających się po polskich drogach ma nie tylko niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, ale powoduje także utrudnienia związane z przemieszczaniem się, takie jak korki, opóźnienia czy wypadki drogowe. Ponadto, z korzystania z transportu publicznego wynikają także korzyści ekonomiczne. A zatem w dłuższym okresie przewidywany jest wzrost rynku samochodowego transportu osobowego.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

Transport. Wyniki działalności w 2014 r., GUS, Warszawa 2015

Aktualna sytuacja w transporcie drogowym. VI konferencja środowisk transportowych, Wystąpienie Sekretarza Konfederacji Transportowcy Łukasz Wiśniewskiego, 2014

http://m.onet.pl/biznes/branze/transport,yv0nk

http://www.egospodarka.pl/99063,Branza-transportowa-pod-lupa,1,39,1.html