Branża metalowa jest jedną z najbardziej dynamicznie zmieniających się branż polskiego przemysłu. Rynek metalowy obejmuje w szczególności produkcję metali, metalowych wyrobów gotowych oraz maszyn i urządzeń. Wyniki działalności przedsiębiorstw działających w tym sektorze uzależnione są od popytu zgłaszanego przez inne sektory gospodarki, m.in. przez branżę motoryzacyjną, transportową, lotniczą, maszyn rolniczych, maszyn spożywczych i pakujących, budowniczą, komunalną czy sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Głównym rodzajem produkcji na rynku metalowym w roku 2014 była produkcja wyrobów z metali, która stanowiła 49% całego sektora metalowego. Produkcja maszyn i urządzeń stanowiła natomiast w tymże roku 24% rynku, zaś produkcja metali – 27%.

Wielkość produkcji w branży metalowej w roku 2014 wzrosła w stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do wszystkich rodzajów produkcji. W analizowanym okresie największy wzrost odnotowany został w zakresie produkcji maszyn i urządzeń (o 8,7% w stosunku do roku ubiegłego). Wielkość produkcji wyrobów z metali wzrosła w roku 2014 o 6,5% w odniesieniu do wielkości w roku 2013, a produkcji metali – o 7,5%. Jak wynika z danych zamieszczonych w Małym Roczniku Statystycznym Polski, w 2015 roku we wszystkich tych obszarach produkcji tendencja wzrostowa utrzymała się. Udział poszczególnych rodzajów produkcji sprzedanej branży metalowej w przemyśle przetwórczym w podanych latach był względnie stały i w przypadku wyrobów z metali wynosił blisko 8%, w odniesieniu do maszyn i urządzeń –  niespełna 4%, a w odniesieniu do metali – ponad 4%.

W roku 2014 w branży metalowej zatrudnionych było łącznie 448,3 tys. osób, z czego największy odsetek (60%) stanowili pracujący w branży produkcji wyrobów z metali. W tymże roku zatrudnienie w sektorze metalowym zmieniło się nieznacznie. W odniesieniu do produkcji metali oraz maszyn i urządzeń zmalało ono o zaledwie o 0,2%, natomiast w produkcji wyrobów z metali wzrosło o 4,6%.

W 2014 roku nastąpił także wzrost wynagrodzeń w branży metalowej we wszystkich obszarach produkcji w stosunku do ich wielkości w roku poprzednim. Najbardziej wzrosły płace pracowników zatrudnionych przy produkcji maszyn i urządzeń (o 5,1%).

W chwili obecnej na rynku metalowym funkcjonuje ponad 66 tys. przedsiębiorstw. Na koniec czerwca br. w Polsce zarejestrowanych było 55 788 firm zajmujących się produkcją metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń. W tym okresie działało 8 635 przedsiębiorstw trudniących się produkcją maszyn i urządzeń oraz 2 182 firmy zajmujące się produkcją metali. Z danych GUS wynika znaczący wzrost liczby firm działających na rynku metalowym w ostatnim półroczu (o ponad 1 tys. podmiotów), co wskazuje na rozwój tego sektora.

W branży metalowej w ostatnim półroczu dominującą część stanowiły firmy zajmujące się produkcją metalowych wyrobów gotowych. Udział tych przedsiębiorstw w sektorze metalowym wynosił ok. 84%. Odsetek firm trudniących się produkcją metalowych wyrobów gotowych wyniósł ok. 13%. Przedsiębiorstwa produkujące metale miały marginalny udział w analizowanym sektorze. Dodatkowo, w polskiej branży metalowej dominują mikroprzedsiębiorstwa, które na koniec ubiegłego półrocza stanowiły ponad 90% wszystkich firm działających w tym sektorze gospodarki.

Najwięcej przedsiębiorstw z sektora metalowego funkcjonuje na terenie województwa śląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Można zatem zauważyć pewną zależność pomiędzy liczbą przedsiębiorstw branży metalowej zlokalizowanych w danym regionie a lokalizacją polskich okręgów przemysłowych. W województwach, w których występuje największa liczba przedsiębiorstw z sektora metalowego, mieszczą się m.in.  następujące Okręgi Przemysłowe: Gdański, Poznański, Warszawski, Górnośląski, Bielski czy Staropolski.  Świadczy to o występowaniu silnych powiązań między branżą metalową a przemysłem.

Ponadto, postępująca automatyzacja procesów produkcyjnych wpływa pozytywnie na wydajność, szczególnie w branży maszynowej. Należy jednak zauważyć, że wraz z rozwojem branży nasila się konkurencja między przedsiębiorstwami. Wzrost liczby przedsiębiorstw związany był z rozwojem gospodarczym,  który wpłynął na rozwój sektorów związanych z branżą metalową, co z kolei w sposób pośredni przyczyniło się do wzrostu w sektorze metalowym.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

Dane Głównego Urzędu Statycznego

Rocznika Statystycznego 2015 GUS

Raport o stanie gospodarki Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2015

http://automatykaonline.pl/Z-branzy/Branza-maszynowa-w-2015-roku, [dostęp: 16.09.2016]