Proces recyklingu polega na zbiórce odpadów oraz ich przetworzeniu w taki sposób, aby częściowo odzyskać z nich surowce, a część pozostałą zutylizować. Celem takiego zabiegu jest pozyskanie maksymalnej ilości surowców wtórnych, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych procesach produkcyjnych.

Jednym z bardziej znaczących segmentów rynku recyklingu jest rynek recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. e-recykling. Obejmuje on swoim zakresem zbiórkę wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, inaczej nazywanych elektroodpadami, elektrośmieciami czy e-odpadami, w tym przede wszystkim:

  • Wielko- i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (w tym głównie sprzęt RTV/AGD)
  • Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny
  • Sprzęt audiowizualny i oświetleniowy
  • Narzędzia elektryczne i elektroniczne
  • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
  • Automaty do wydawania

Recykling ZSEiE odbywa się poprzez naprawę i modernizację sprzętów, demontaż podzespołów w celu ponownego ich wykorzystania w procesie produkcji, a także przez sortowanie i rozdrabnianie elementów urządzeń w celu odzyskania surowców. W krajach Unii Europejskiej recykling elektroodpadów prowadzony jest przede wszystkim za pomocą metod obróbki mechanicznej i separacji fizycznej.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec czerwca br. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 210 przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie  przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w Polsce. Na koniec grudnia 2015 roku liczba zarejestrowanych podmiotów wynosiła 199. Do liderów krajowego rynku recyklingu ZSEiE zalicza się m.in. REMONDIS, BIOSYSTEM, Terra Recycling czy MB Recycling.

W 2014 na terytorium Polski wprowadzono łącznie 518 868 ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z czego największy odsetek (51,23%) stanowiły wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego. W odniesieniu do roku 2013, na rynek wprowadzonych zostało około 6% więcej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, co spowodowane było głównie wzrostem popytu wewnętrznego na tą grupę produktów w kraju.

W analizowanym okresie zebrano 168 932 tony ZSEiE, z czego 94,56% pochodziło z gospodarstw domowych. Najwięcej zużytego sprzętu zebrano wśród wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego (47,09% masy zebranego ZSEiE) oraz sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego (14,77% masy zebranego ZSEiE).

W 2014 roku przetworzono łącznie 162 363 tony zużytych elektroodpadów, z czego 49,3% stanowiły wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego. Do ponownego użycia przekazano 658 ton zużytego sprzętu, z czego najwięcej, bo 56,36% stanowił sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny.

W związku postępującym rozwojem technologicznym, rośnie zapotrzebowanie na sprzęt elektryczny i elektroniczny w Polsce. Jak wynika z raportu firmy badawczej PMR, rośnie również wartość rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w kraju. W efekcie, powstaje coraz więcej elektroodpadów, które należy zutylizować. Opisana sytuacja wskazuje więc na dalszy rozwój rynku recyklingu ZSEiE. Według Komisji Europejskiej, europejski rynek recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rozwija się. Jak wynika z analizy globalnej firmy doradczej, Frost & Sullivan, pt. „Europejski rynek recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”, wartość tego rynku ma wzrosnąć w 2020 roku do 1,79 mld USD. Rozwój rynku jest efektem obecnej polityki zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, która wpływa na wysokie stawki składowania odpadów oraz podkreśla potencjalny negatywny wpływ nieprawidłowo zagospodarowanego ZSEiE na środowisko. Przyczynia się przez to do zwiększenia zapotrzebowania na recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie. Ponadto, przyszły rozwój rynku ZSEiE wspierany jest silnie przez regulacje prawne zakazujące składowania określonego rodzaju odpadów oraz wymagania w zakresie zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów. Dodatkowo, do wzrostu rynku przyczynić się może większa świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz związana z tym obecnie panująca moda na przestrzeganie zasad ochrony środowiska.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

Danych Głównego Urzędu Statystycznego

Raportu GIOŚ o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2014 roku, Warszawa czerwiec 2015

http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/rynek-rtv-agd-i-sprzetu-elektronicznego-czeka-lekki-wzrost,36159.html

http://evertiq.pl/news/11584