W Polsce funkcjonują 3 rodzaje komunalnych oczyszczalni ścieków – mechaniczne, biologiczne oraz oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów. Oczyszczalnie mechaniczne są oczyszczalniami najniższego stopnia, których głównymi urządzeniami są kraty, osadniki, piaskowniki oraz odtłuszczacze.  Proces oczyszczania biologicznego przebiega z udziałem mikroorganizmów w warunkach tlenowych, beztlenowych oraz przemiennych. Oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów jest zaś zespołem obiektów o wysoko efektywnych technologiach oczyszczania, umożliwiających zwiększoną redukcję azotu i fosforu.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku w Polsce funkcjonowały 3273 komunalne oczyszczalnie ścieków, z czego znaczącą większość, bo aż ¾ stanowiły oczyszczalnie biologiczne, a ¼ oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów. Oczyszczalnie mechaniczne miały jedynie marginalny udział w liczbie krajowych oczyszczalni komunalnych. Dodatkowo, ostatnich latach liczba komunalnych oczyszczalni ścieków w Polsce systematycznie rosła, wskutek wzrostu liczby oczyszczalni biologicznych. Najwięcej oczyszczalni ścieków zlokalizowane jest w województwach Mazowieckim i Wielkopolskim.

W ostatnim czasie nastąpił regularny wzrost obciążenia komunalnych oczyszczalni ścieków wyrażony równoważną liczbą mieszkańców (RLM) oraz liczby ludności korzystającej z komunalnych oczyszczalni ścieków w Polsce. Wzrost ten spowodowany był głównie wzrostem ludności korzystającej z oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów. Ponadto, znacząco zmalała ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie oraz biologicznie, wzrosła natomiast ilość ścieków oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Z danych GUS wynika także systematyczny wzrost ilości wytworzonych osadów komunalnych w Polsce w ostatnich latach, z czego najwięcej zostało wytworzonych na terenie województwa Mazowieckiego, Śląskiego i Wielkopolskiego. Wzrosła także ilość osadów komunalnych dotychczas składowanych na terenie polskich oczyszczalni. Najwięcej osadów komunalnych składowane było na terenie oczyszczalni zlokalizowanych w województwie Łódzkim (ponad 80% wszystkich osadów składowanych na terenie Polski).

Prognozy dla krajowego rynku komunalnych oczyszczalni ścieków są optymistyczne. W kolejnych latach szacuje się dalszy wzrost tego rynku.

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego.