Rynek biotechnologiczny

Rynek biotechnologiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. W Polsce jest to segment wschodzący, posiadający duży potencjał rozwoju. W najbliższych latach prognozowany jest dalszy dynamiczny rozwój analizowanego rynku, który spowodowany będzie głównie realizacją innowacyjnych projektów badawczo–rozwojowych, prowadzonych przez polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Innym ważnym czynnikiem determinującym rozwój tego sektora będą także inwestycje zagraniczne. Polski rynek biotechnologiczny jest szczególnie atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, bogate zaplecze naukowe oraz stosunkowo niskie koszty pracy.

O rozwoju rynku świadczy m. in. wzrost wskaźnika liczby przedsiębiorstw biotechnologicznych, który jest jednym z najpopularniejszych i najprostszych do określenia wskaźników zaangażowania kraju w stosowanie biotechnologii. Dane dotyczące liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność w obrębie analizowanego rynku w Polsce w latach 2012 -2013 przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie biotechnologii

wykres2

Źródło: Biotechnologia w Polsce 2013, GUS, 2014

BF – to przedsiębiorstwa zaangażowane w biotechnologię poprzez stosowanie co najmniej jednej z technik biotechnologii, w celu produkcji wyrobów, usług i/lub prowadzenia działalności B+R.

DBF – to firmy, których dominująca aktywność skupiona jest na wykorzystaniu przynajmniej jednej techniki biotechnologicznej do produkcji dóbr i usług lub/i działalności B+R i które przeznaczają 75% i więcej swoich nakładów ogółem na działalność biotechnologiczną.

BRDF – to przedsiębiorstwa prowadzące działalność B+R i wykazujące nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii. Jeśli nakłady na B+R w dziedzinie biotechnologii stanowią 75 % lub więcej całkowitych nakładów na B+R przedsiębiorstwa, to takie przedsiębiorstwo zaklasyfikowane jest do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R

Na wykresie 1 przedstawiono dane, z których wynika, że:

  • liczba przedsiębiorstw biotechnologicznych wzrosła w 2013 r. w porównaniu do roku 2012 o ponad 35%,
  • wzrost liczby przedsiębiorstw odnotowano w badanym okresie we wszystkich wyszczególnionych kategoriach przedsiębiorstw biotechnologicznych,
  • w 2013 r. 54,1% ogólnej liczby przedsiębiorstw biotechnologicznych stanowiły przedsiębiorstwa wyspecjalizowane,
  • prawie 65% przedsiębiorstw zajmowało się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie biotechnologii,
  • wyłącznie produkcją biotechnologiczną zajmowały się w 2013 r. 43 przedsiębiorstwa.

Największa liczbę przedsiębiorstw biotechnologicznych (ok. dwie trzecie) skupiały województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, pomorskie i mazowieckie. Co więcej, spółki oraz instytuty badawcze zazwyczaj lokowały swoją działalność w jednym z sześciu klastrów biotechnologicznych, czyli w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu lub Poznaniu.

Zdaniem ekspertów najszybciej rozwijającymi się segmentami rynku będą sektory związane z technologią produkcji biopaliw oraz biosubstancji. Wizytówką polskiej branży biotechnologicznej w najbliższych latach pozostaną jednak nowoczesne techniki inżynierii genetycznej oraz produkty z dziedziny biofarmacji. Eksperci zaznaczają, że duży potencjał rozwoju rynku posiadają w Polsce takie kategorie rynku jak szczepionki, leki proteinowe oraz odczynniki.

Dodatkowo rozwój analizowanego rynku w Polsce wspierany jest przez liczne programy Unii Europejskiej, dzięki którym istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na prace i badania rozwojowe. Co więcej, biotechnologia jest jedną z kategorii wpisujących się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, co często jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów ogólnopolskich. Przykładem ogólnopolskiego programu, w ramach którego można pozyskać środki z Unii Europejskiej na tego typu działania jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Biotechnologia stanowi jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju wielu województw.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

  • http://www.paiz.gov.pl/sektory/biotechnologia#
  • „Biotechnologia w Polsce 2013”, GUS, 2014