Wiedza – zwłaszcza w sektorach  wysokich technologii takich jak  informacyjno-komunikacyjnych (ang. skrót ICT) – zdaniem ekspertów staje się kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Nie inaczej jest również w Polsce gdzie branża ICT funkcjonuje na styku wielu branż i należy do najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki.

Technologia ICT jest pojęciem bardzo szerokim, w którym mieszczą się wszystkie media komunikacyjne (Internet, sieci bezprzewodowe, sieci Bluetoothtelefonia stacjonarna, komórkowa, satelitarna, technologie komunikacji dźwięku i obrazu, radio, telewizje itp.) oraz media umożliwiające zapis informacji (pamięci przenośne, dyski twarde, dyski CD/DVD, taśmy itp.), a także sprzęty umożliwiające przetwarzanie informacji (komputery osobiste, serwery, klastry, sieci komputerowe itp.). Dodatkowo technologie ICT obejmują także całą gamę aplikacji informatycznych oraz złożonych systemów IT umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych na wyższym poziomie abstrakcji niż poziom sprzętowy[1].

Można zatem powiedzieć, że szerokorozumiana branża ICT jest krwiobiegiem gospodarki opartej na wiedzy, w której dominujące znaczenie ma społeczeństwo informacyjne. Ze względu na fakt, że technologie te wykorzystywane są we wszystkich sektory gospodarki, zagadnienia związane z ICT są w centrum zainteresowań zarówno ekonomistów, jak i polityków gospodarczych – w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się.

Sektor ICT jest jednym z najbardziej innowacyjnych i ma obecnie bardzo duży wpływ na operacje i efektywność w innych sektorach gospodarki. Polski rynek ICT jest jednym z najmłodszych i jednocześnie jednym z najbardziej dynamicznych, który swój dynamiczny rozwój zawdzięcza przede wszystkim bardzo wysokiej jakości kadrze.

Branża ICT w Polsce rozwija się corocznym wzrostem wynoszącym 8% r/r a jej dalszy dynamiczny wzrost będzie możliwy przy zwiększeniu nakładów na badania i rozwój oraz zacieśnieniu współpracy nauki z biznesem. Zgodnie z danymi przedstawionymi w Hanowerze na targach CeBIT 2013 przez Bożenę Lublińską-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wartość całego polskiego rynku ICT to ok. 20 mld euro (84 mld zł). Z kolei European Information Technology Observatory szacuje polski rynek ICT na prawie 16 mld USD, co daje Polsce 9. miejsce w Unii Europejskiej. Według PARP dziś jego udział w tworzeniu polskiego Produktu Krajowego Brutto to ok. 5%, w 2020 roku ma to być już między 9% a 13% PKB, natomiast resort gospodarki mówi nawet o 15%. Obecnie wartość eksportu polskich rozwiązań ICT to – wg GUS – 34 mld euro, co stanowi 6,2% całego polskiego eksportu. Główna jego część to sprzedaż za granicę urządzeń elektronicznych.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Polsce działa 1540 firm z sektora ICT, z czego 218 zajmuje się produkcją, a 1322 usługami. Łącznie w sektorze tym pracuje 174 tys. osób. W 2020 roku udział firm ICT w tworzeniu polskiego PKB ma wynieść od 9,5% do 13,1%.

W ujęciu strukturowym branża ICT w Polsce składa się z trzech podsektorów:

 • Sprzęt 57%
 • Oprogramowanie 14%
 • Usługi 29%

ICT obsługuję bardzo dużą ilość branż z których największe znaczenie ma:

 • Administracja (24,5%)
 • Sektor bankowy (17%)
 • Sektor telekomunikacyjny (16,7%)
 • Przemysł (10,5%)
 • Handel (7,9%)
 • Sektor finansowy (6,1%)
 • Inne (17,3%)

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów branżowych i ich klientów najważniejszym czynnikiem rozwoju rynku ICT będzie stan polskiej gospodarki, czyli tempo wzrostu polskiego PKB. Nowa perspektywa Unijna na lata 2014-2020 przewiduje dalsze wsparcie dla opisywanej branży, a programem kierowanym przede wszystkim na rozwój tego sektora jest POiR , ale też inne programy krajowe bądź regionalne.

Programami, w ramach których podmioty opisywanej branży mogą pozyskać dotacje są m.in.:

 • Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP,
 • Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne,
 • Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu,
 • Poddziałanie 1.1.2 Instalacje pilotażowe  Demonstrator POIR,
 • Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka” (POIR),
 • Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (POIR),

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

http://www.mg.gov.pl/node/20043

http://instytut-rozwoju.org/pl/Publication:30,Jak_si_miewa_sektor_ICT_w_Polsce,type=1.html

http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/potencjal_wzrostu_sektora_ict_w_polsce.pdf